RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka K&K Bogumiła Karwacka, Zofia Kołodziejska Doradcy Podatkowi s. c. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6

2. Doradcy pozyskali i przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie doradztwa, prowadzenia rachunkowości lub obsługi kadrowo-płacowej.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w umowie lub zleceniu, o których mowa w pkt. 2.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Doradców Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

8. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Doradcami umowy lub zlecenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Doradcami przedmiotowej umowy lub zlecenia.

 

Kontakt z nami

*
*

+48 32 419 20 56

biuro czynne od 9oo-15oo
od poniedziałku do piątku

x Informacja o plikach Cookies
Strona, na której się znajdujesz używa plików cookies. Są one stosowane w celu utrzymania serwisu oraz jego funkcjonalności w odpowiedniej jakości. W celu usprawnienia działania serwisu na stronie wykorzystywany jest google analitics. Jeżeli nie zezwalasz na używanie plików cookies, wybierz odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
© 2019 Spółka K&K Bogumiła Karwacka, Zofia Kołodziejska Doradcy Podatkowi s.c.
ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska
Wszelkie prawa zastrzeżone.